Quality policy:
declaration concerning qualityMIL’s main purpose is to provide high-quality service in the area of:

 

 • Quality and weight inspections on steel scrap, metals, HBI, DRI and dry bulk cargo’s.
 • Marine survey’s on ocean going ships and coasters.
 • Barge gauging on river barges.Inspections with a high quality and adequate service whereby sufficient operating result is achieved. The nature of the activities and the environment these activities are executed within, are demanding for both experience and expertise of MIL employees, as well as for the reliability and quality of the employment participation and the safety regarding the operations.

 

In order to constantly and permanently comply the aforementioned demands, the Board of MIL implements an active quality policy, which forms an integral element of the company policy. The policy can be distinguished into six motives: 

 

 1. At the very least, the existing rules and regulations of the location of operation, will be adhered to;
 2. Corporate social responsibility is held in high regard within the operations;
 3. The communication pertaining to the safety and quality will be 'open', both within the organization and in relation to the stakeholders;
 4. The service must be reliable, unambiguous, effective, transparent and aimed at service;
 5. Complaints, both internal and external, will be diligently and adequately examined and (effective) action will be taken as a result;
 6. A continuous control and improvement of the quality awareness and the quality itself will be sought, including the efficiency and control of the processes.

 

This policy will be supported by an integrated quality management system, in compliance with the NEN-EN ISO 9001. 

 

The Board of MIL considers itself responsible for acting in accordance with the aforementioned policy, and shall ensure that there are sufficient means an capacities to achieve the goals as set out in this policy. Furthermore, the Board will actively support and stimulate the desired development, as well as - if necessary - take corrective action (by show of leadership). 

 

The Board of MIL

September 25th, 2020. 

Kwaliteitsbeleid;
beleidsverklaring voor kwaliteit.De hoofddoelstelling van MIL is het leveren van hoogwaardige diensten op het gebied van:

 • Kwaliteit- en kwantiteitinspecties op staalschroot-, metalen-,  HBI-, DRI- en droge bulk-lading.
 • Marine survey’s op diepzeeschepen en kustvaarders.
 • IJken van binnenvaartuigen.


Inspecties met een goede kwaliteit en adequate service waarbij afdoende bedrijfsresultaat wordt behaald. De aard van de werkzaamheden en de omgeving waarin deze worden verricht stellen hoge eisen aan ervaring en deskundigheid van haar medewerkers, aan de betrouwbaarheid en kwaliteit van het arbeidsproces en aan de veiligheid waaronder de werkzaamheden worden verricht.

 

Om blijvend en op ieder moment te kunnen voldoen aan deze eisen voert de directie van MIL een actief kwaliteitsbeleid als integraal onderdeel van het totale bedrijfsbeleid waarbij een zestal motieven kunnen worden onderscheiden:

 

 1. Als minimumstandaard geldt dat er voldaan wordt aan de vigerende wetgeving ter plaatse en de algemeen geldende en van toepassing zijnde normen en richtlijnen.
 2. In de bedrijfsvoering neemt Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een belangrijke plaats in.
 3. Over veiligheid en kwaliteit wordt open gecommuniceerd, zowel binnen de eigen organisatie als met onze stakeholders.
 4. De dienstverlening moet betrouwbaar, eenduidig, effectief, transparant en van een goed serviceniveau zijn voorzien.
 5. Klachten, zowel intern als extern, worden zorgvuldig en adequaat onderzocht en beantwoord en (effectief) op gehandeld.
 6. Er wordt gestreefd naar een continue beheersing en verdere verbetering van het kwaliteitsbewustzijn en de kwaliteit, waaronder de efficiency en beheersing van de processen.

 

Dit beleid zal worden ondersteund door de werkzaamheid van een geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem in overeenstemming met de geldende NEN-EN ISO 9001.

 

De directie van MIL acht zich verantwoordelijk voor het nakomen van bovenstaande uitgangspunten en zal daarvoor voldoende middelen en capaciteit ter beschikking stellen, de beoogde ontwikkeling actief stimuleren en – waar nodig – corrigerend optreden (leiderschap tonen).

De directie van MIL
25 september 2020